INFORMACJE RODO - KST

Przejdź do treści
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

1. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad, na jakich przetwarzane są osobowe,
których administratorem jest KST Kancelaria Prawna Kurkiewicz Tritt i Wspólnicy sp.k. z siedzibą
w Poznaniu, (61-841) Plac Kolegiacki 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000293183, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, ( „Administrator”, „my”).
2. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w
zakresie świadczenia obsługi prawnej. Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych
osobowych:
a. kandydatów do pracy,
b. klientów będących osobami fizycznymi,
c. kontrahentów będących osobami fizycznymi,
d. osób uczestniczących w postepowaniach w których Administrator bierze udział (stron,
pełnomocników,  świadków, biegłych, sędziów, reprezentantów organów itp.),  
e. osób reprezentujących lub będących pracownikami klientów, kontrahentów lub
podmiotów wskazanych w lit. d powyżej.
f. osób odwiedzających stronę internetową www.kst.pl i korzystających z dostępnego na
niej formularza.
3. W razie jakichkolwiek niejasności, wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych, z Administratorem można skontaktować się wysyłając korespondencję na wskazany
wyżej adres siedziby Administratora, telefonicznie - pod nr tel. +48 (61) 8557080, lub za pomocą
poczty elektronicznej wysłanej na adres kst@kst.pl
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”),
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o
radcach prawnych.
5. Administrator nie ma obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 2

1. Dane osobowe kandydatów do pracy zawarte w zgłoszeniach rekrutacyjnych przetwarzane są w
celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach którego zgłoszenie zostało złożone. Dane
przetwarzane są do czasu zakończenia tego procesu.
2. Jeżeli dane osobowe mają być wykorzystywane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w tym
także w przypadku zgłoszeń przesłanych poza procesem rekrutacji, konieczne jest wyrażenie
odrębnej zgody. W takim przypadku dane przetwarzane będą również w celach związanych z
procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Administratora w przyszłości, jednak przez okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia. Dane będą wówczas przetwarzane na
podstawie art. 22(1a) k.p. w zw. z art 6 ust. 1 lit. a RODO. W braku takiego oświadczenia dane
zostaną niezwłocznie usunięte, a w razie ich zgłoszenia w ramach określonego procesu
rekrutacji, zostaną usunięte po jego zakończeniu.
3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 22(1) kodeksu pracy, a w zakresie nie objętym tym
przepisem zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych wskazanych w art. 22(1) kodeksu
pracy jest obowiązkowe. Brak podania tych danych może stanowić podstawę nie uwzględnienia
zgłoszenia w procesie rekrutacji.  
4. Podanie innych danych jest dobrowolnie, a ich przetwarzanie może odbywać się na podstawie
zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku gdy w treści zgłoszenia nie zostało
zawarte oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, konieczne jest złożenie
oświadczenia w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych
osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu dla celów rekrutacji”. Dane będą wówczas
przetwarzane na podstawie art. 22(1a) k.p. w zw. z art 6 ust. 1 lit. a RODO. W braku takiego
oświadczenia dane zostaną usunięte.
5. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W takim
przypadku dane nie objęte zgodą nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed
jej cofnięciem.

§ 3

1. Administrator przetwarza dane klientów będących osobami fizycznymi, w tym osobami
prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie obejmującym dane
identyfikacyjne, kontaktowe i rozliczeniowe, jak również wszelkie dane przekazane przez
klientów w związku ze świadczeniem obsługi prawnej.
2. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym dla zawarcia i
wykonania umów zawartych przez Administratora z klientami.  Podstawę przetwarzania tych
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe przetwarzane są przez okres w jakim
świadczona jest obsługa prawna lub w jakim toczy się postępowanie w którym dane zostały
zgromadzone. Administrator ma ponadto obowiązek przechowywać dane związane z
prowadzonymi postępowaniami i świadczoną obsługa prawną przez okres 10 lat po zakończeniu
postępowań. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art.
5c ustaw o radcach prawnych.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane wspólnikom i pracownikom Administratora, podmiotom,
z którymi współpracuje on w wykonywanej działalności, w tym radcom prawnym i aplikantom
radcowskim, organom prowadzącym postępowania w ramach których Administrator świadczyć
będzie obsługę prawną i ich uczestnikom, jak również organom samorządu zawodowego. W
zakresie związanym z rozliczeniami dane mogą być ponadto udostępniane podmiotom
świadczącym obsługę księgową.

§ 4

1. Administrator przetwarza dane kontaktowe, identyfikacyjne i rozliczeniowe swoich
kontrahentów, będących osobami fizycznymi, w tym osobami prowadzącymi jednoosobową
działalność gospodarczą.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania umów
zawartych przez Administrator z osobami, których dane dotyczą.  Podstawę przetwarzania tych
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku w którym Administratora obciąża
obowiązek odprowadzenia składek lub zaliczek, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umów, oraz przez okres i w
zakresie przez jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator zobowiązany jest do
przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej takich umów.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora, podmiotom, z którymi
współpracuje on w wykonywanej działalności, takim jak podmioty świadczące obsługę księgową
lub prawną, ponadto w zakresie wymaganym przepisami mogą być one przekazywane
uprawnionym organom w tym organom administracji skarbowej oraz organom kontroli lub
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Dane mogą być także przekazywane podmiotom, za
pośrednictwem których Administrator realizuje swoje usługi, jak podwykonawcy czy przewoźnicy.
4. Dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą. Mogą także pochodzić od podmiotów
współpracujących z tymi osobami, jak również z powszechnie dostępnych źródeł jak strony
internetowe, rejestry i ewidencje (CEIDG).

§ 5

1. Administrator przetwarza dane kontaktowe i identyfikacyjne osób biorących udział w
postępowaniach sądowych i administracyjnych, jak i pozasądowych (w tym negocjacjach,
mediacjach itp.) w których administrator uczestniczy,  będących osobami fizycznymi.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym dla nawiązania kontaktu,
dokonania doręczeń lub wskazania adresów dla doręczeń, jak również wskazania innych
niezbędnych danych, stosownie do rodzaju prowadzonego postepowania. Podstawę
przetwarzania tych danych w przypadkach w których wskazanie danych w toku postepowania
jest wymagane zgodnie z przepisami prawa stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w pozostałych
przypadkach podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu i udziale w postępowaniach w ramach świadczonej
pomocy prawnej.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres prowadzenia danego postępowania, a w zakresie w
jakim stanowią one część dokumentacji postępowania, Administrator ma obowiązek
przechowywać dane związane z prowadzonymi postępowaniami i świadczoną obsługa prawną
przez okres 10 lat po zakończeniu postępowań. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5c ustaw o radcach prawnych.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wspólnikom i pracownikom Administratora, podmiotom,
z którymi współpracuje on w wykonywanej działalności, w tym radcom prawnym i aplikantom
radcowskim, organom prowadzącym postępowania w ramach których Administrator świadczyć
będzie obsługę prawną i ich uczestnikom, jak również organom samorządu zawodowego.
5. Dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą. Mogą także pochodzić od podmiotów
współpracujących z tymi osobami, jak również z powszechnie dostępnych źródeł jak strony
internetowe, rejestry i ewidencje (CEIDG).

§ 6

1. Administrator przetwarza dane kontaktowe pracowników i przedstawicieli podmiotów o których
mowa w § 3-5 w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia Administratorowi kontaktu w
sprawach dotyczących współpracy z klientami i kontrahentami lub w związku z udziałem w
postępowaniach. Dane te przetwarzane są przez okres współpracy z danym klientem lub
kontrahentem, lub przez okres prowadzenia danego postepowania a w przypadku danych
zgromadzonych w związku z prowadzonymi postępowaniami, również przez okres 10 lat po
zakończeniu tych postępowań. Podstawę przetwarzania tych danych stanowi prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym
jest potrzeba wykonania zawartych umów i świadczenia pomocy prawnej. W zakresie w jakim
Administrator ma obowiązek przechowywać dane związane z prowadzonymi postępowaniami i
świadczoną obsługa prawną przez okres 10 lat po ich zakończeniu, podstawą przetwarzania
danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5c ustaw o radcach prawnych.
2. Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora, podmiotom, z którymi
współpracuje on w wykonywanej działalności, w tym radcom prawnym i aplikantom radcowskim,
organom prowadzącym postępowania w ramach których Administrator świadczyć będzie obsługę
prawną i ich uczestnikom, jak również organom samorządu zawodowego.
3. Dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą. Mogą także pochodzić od podmiotów
współpracujących z tymi osobami, jak również z powszechnie dostępnych źródeł jak strony
internetowe, rejestry i ewidencje (CEIDG).

§ 7

1. Podczas odwiedzin na stronie www.kst.pl. nie jest konieczne przekazywanie danych osobowych.
W związku z odwiedzinami na stronie nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych.
2. Na naszej Stronie wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”). Są to małe pliki tekstowe,
które przeglądarka internetowa umieszcza i przechowuje na komputerze Użytkownika. Ich celem
jest zoptymalizowanie naszej obecności w sieci i naszej oferty.
W większości są to tzw. „cookies sesyjne”, co oznacza że po zakończeniu sesji danej przeglądarki
lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
Niektóre ciasteczka generują informacje, pozwalające na automatyczne rozpoznawanie osób
odwiedzających nasza Stronę. Jest to możliwe, ponieważ ciasteczka zwierają adres IP
Użytkowników. Informacja uzyskana w ten sposób pozwala na zoptymalizowanie naszej oferty i
ułatwienie Użytkownikom dostępu do naszej Strony. Tzw. „cookies trwałe” są przechowywane w
pamięci urządzenia Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
Mechanizm cookies trwałych również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika. Przeglądarki umożliwiają
ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji
korzystanie z naszej Strony będzie nadal możliwe, jednak nie wszystkie funkcjonalności Strony
mogą być dostępne.

Szczegółowe instrukcje zablokowania odbierania plików cookies można znaleźć tutaj:
http://wszystkoociasteczkach.pl/ i na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies
d. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-
browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
e. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
f. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
3. W razie skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, gromadzimy dane osobowe
podane przez Użytkownika, obejmujące adres poczty elektronicznej (e-mail) i powiązaną z nim
treść zapytania.
4. Dane te są przetwarzane przez Administratora w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikami i
udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest
zgoda wyrażona przez Użytkownika (co przewiduje art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie takiej
zgody jest dobrowolne, jest ono jednak warunkiem skorzystania z formularza zapytania.
Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie takiej opcji pod formularzem.
5. Dane osobowe związane z zapytaniem są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do
udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze złożonym zapytaniem może
zostać cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości e-
mail na adres: kst@kst.pl. W razie cofnięcia zgody, Administrator niezwłocznie zaprzestanie
dalszego przetwarzania danych osobowych, co może jednak skutkować brakiem udzielenia
odpowiedzi na skierowane zapytanie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
7. Dostęp do danych osobowych osób korzystających z formularza ma Administrator, jego
wspólnicy, upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmioty z którymi Administrator
współpracuje w zakresie obsługi systemów informatycznych, serwisów poczty elektronicznej i
utrzymania Strony.

§ 8

Dane osób, o których mowa w § 1-7 mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami. Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres przez jaki możliwe
będzie dochodzenie i egzekucja roszczeń. Podstawę ich przetwarzania w tym celu stanowić będzie
uzasadniony interes Administratora, polegający na prawie dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 9

1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2. Dane osobowe przetwarzane przez administratora nie podlegają automatycznemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 10

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz żądana sprostowania
nieprawidłowych danych.  W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych
możliwe jest domaganie się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający na
sprawdzenie prawidłowość tych danych.
2. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, można
żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń).
3. W przypadku stwierdzenia że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, można zażądać
ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
usprawiedliwiony interes administratora danych, oparty o art. 6 lit. f) RODO, osoby, których dane
dotyczą mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych
osobowych opartego na tej podstawie - z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W razie
wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W przypadku danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych przez Administratora w związku z
udzielaniem pomocy prawnej prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje.
6. Gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.
Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kst@kst.pl W razie
cofnięcia zgody, Administrator niezwłocznie zaprzestanie dalszego przetwarzania danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
cofnięciem zgody.
7. W przypadku gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, na podstawie umowy,
osoby, których dane dotyczą mają prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyły
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora
danych osobowych. Mogą również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W
takim przypadku Administrator prześle dane osobowe w postaci pliku w formacie nadającym się
do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.
8. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, osobom,
których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
KST Kancelaria Prawna Kurkiewicz Tritt i Wspólnicy
Kurkiewicz | Tritt | Szukalski | Chwiałkowski | Miedziński sp. k.

Pl. Kolegiacki 2 | 61-841 Poznań
+48 (61) 8557080, -81 | kst@kst.pl
KRS: 0000293183
KST
Administratorem Państwa danych osobowych jest KST Kancelaria Prawna Kurkiewicz Tritt i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Administrator”). Szczegółowe informacje o zasadach, na jakich Administrator przetwarza Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach, dostępne są pod adresem https://kst.pl/pl/informacje_rodo.html. Z Administratorem można się także skontaktować telefonicznie – pod nr tel. +48 (61) 8557080, lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres kst@kst.pl

design: wojciech walasiak projektowanie | 2022

Wróć do spisu treści